Dyreværnsloven i andre lande

Her i Danmark står det desværre sløjt til med dyrevelfærden.
 
Heste har - langt om længe - fået en lov, som skal sikre dem et bedre liv.
Men når det kommer til nogle af de mest populære kæledyr: marsvin, hamstere og kaniner (i år 2000 holdt ca. 30.000 familier marsvin og 70.000 holdt kaniner), er der desværre ingen love eller retningslinjer at gå efter.
 
Mange af disse dyr lever ofte et kummerligt liv på alt, alt for lidt plads og helt uden hensyntagen til deres adfærd og behov.
Ulig mange andre dyr, som f. eks. katte og hunde, kan et marsvin eller en kanin nemlig ikke gøre opmærksom på egne behov, og står derfor ofte i en kold baghave eller på et ensomt børneværelse.
 
Rigtig mange marsvin i Danmark bor alene i et bur, selv om de er flokdyr og har et stort (og videnskabeligt dokumenteret) behov for at leve sammen med artsfæller. Enten fordi ejerne ikke er klar over at marsvin er flokdyr, eller fordi deres pels ikke må blive beskadiget til når de skal på udstilling.
 
At skulle tilbringe hele - eller en del af sit liv - alene, blot fordi dyrets ejer ønsker at udstille - eller fordi "det er besværligt med 2 dyr", synes vi er en meget høj pris for et flokdyr at skulle betale. Og helt igennem uacceptabelt! Og husk, at selv få måneder er en stor procentdel af et marsvins liv, da marsvin jo ofte ikke bliver så voldsomt gamle.
 
Avlshanner går også meget ofte alene - bortset fra de korte perioder, hvor de er sammen med en fremmed hun, de skal parre.
Resten af tiden sidder de bare i ensomhed - sat på "stand-by" indtil de skal bruges igen.
 
Disse dyr lider virkelig under at være alene, og er stressede, apatiske og ofte helt "slukkede" og døde i blikket.
De sidder alene dag ud og dag ind, i en lille paxskuffe på ca. 50x50 cm eller andre små bure, uden nogen form for adspredelse.
En stor del af marsvineavlerne i Danmark holder desværre dyr på denne måde.
 
Mange har også stuvet alt for mange marsvin sammen på alt, alt for lidt plads, så dyrene dårligt kan bevæge sig, og ikke har mulighed for at kunne være lidt i fred når de har brug for det.
Og i en del tilfælde har dyrene mindre plads end burhøns!
 
I andre europæiske lande som Sverige, Østrig og Schweiz er det forbudt at have flokdyr gående alene (gælder også marsvin), og der er minimumstørrelser på bure.
Mindste tilladte burstørrelse til to marsvin er i Østrig 100 cm * 60 cm (indvendigt areal). Et marsvin som undtagelsesvis går alene fordi det er i karantæne pga. sygdom eller operation skal ligeledes have mindst 100 cm * 60 cm til rådighed. Tre marsvin skal have mindst 8000 cm2 at leve på og for hvert marsvin som tilføjes gruppen skal arealet udvides med 2000 cm2. Derudover skal marsvin, som lever i tremmebure, mindst to gange ugentligt i en større løbegård. Dette er blot nogle af bestemmelserne for marsvin i den østrigske dyreværnslov.
 
 
 
Marsvin i Østrig
 
Østrig er nok det land, som har den grundigste og strengeste lov hvad marsvinehold angår.
 
Her er lidt om Østrigs dyrebeskyttelseslov:
 
 I 2005 kom marsvinene med i Dyreværnsloven i Østrig. En undersøgelse viste at der er ca. 64.000 marsvin i Østrig, og statistisk set bliver 42 % af disse marsvin holdt alene, selvom langt de fleste mennesker (81 %) er klar over at marsvin er flokdyr. Desuden er marsvin et "svagt" dyr som modsat en hund ikke kan råbe om hjælp og alarmere naboer hvis det mistrives, ligesom det er nemt at skaffe et dødt dyr af vejen og billigt at købe eller avle et nyt.
 
Derfor er det ikke desto mindre vigtigt med nogle lov-bestemmelser omkring marsvin, som har konsekvenser hvis de ikke bliver fulgt.
 
Der findes 9 dyreværns-ombudsmænd i Østrig, jævnt fordelt over hele landet. Deres opgave er at se til at loven overholdes og der skal være jævnlige kontroller hos private. Man skal kontakte disse ombudsmænd, hvis man har mistanke om at der findes marsvine-ejere som ikke overholder loven. Selve kontrollen foretages af embeds-dyrlæger.
Såfremt disse dyrlæger finder forhold som er i strid med dyreværnsloven er der forskellige straffe alt efter om der er tale om et brud på et forbud eller et påbud.
Straffen for brud på forbud (= dyremishandling) ligger i området 7500 Euro - 1500 Euro (= 55.000 kr - 110.000 kr). Første gang man bryder loven koster det 7500 Euro, næste gang 1500 Euro.
 
Straffen for brud på påbud (= pligter) ligger i området 3750 Euro - 7000 Euro (28.000 kr - 52.000 kr).
Man kan selvfølgelig også helt fratages retten at holde dyr.
Hvad står der i loven? (påbud)
 
Loven indeholder nogle almene bestemmelser for gnavere samt nogle specifikke bestemmelser for marsvin, som kan læses her:
http://www.meerschweinchenberatung.at/recht.html
 
En sammenfatning:
 
Først påbudene, altså vores pligter i forhold til at holde marsvin:
Ud over at marsvin altid skal have mad og vand til rådighed, til dyrlæge når de er syge osv. er der en række almene bestemmelser, såsom at dyr (gnavere) som holdes i bure skal have adgang til en sikker løbegård hvor de ikke kan komme til skade (mindst flere gange ugentligt), man må ikke bruge strøelse med duftstoffer eller strøelse de kan rutsche i, og heller ikke kattestrøelse. Marsvinene skal stå i et rum hvor de kan have en naturlig døgn-rytme, og de bør ikke stå i nærheden af støjkilder (TV og Hifi-anlæg) da støj er en vedvarende stress-faktor for marsvin og andre gnavere.
 
Dertil følgende påbud, som gælder private. (Der er særlige bestemmelser for zoo'er, dyrskuer og dyrehandler). Men for alle private gælder følgende:
* Marsvin skal holdes parvis eller i grupper. De må aldrig holdes i bur alene. Marsvin må kun i absolutte nødstilfælde gå alene og kun kortvarigt, dvs. hvis det er hensigtsmæssigt pga. sygdom. Ellers ikke.
* Marsvin og kaniner må ikke holdes sammen.
* Bure skal placeres mindst 60 cm over gulvhøjde. Bure må aldrig stå på gulvet da marsvin er flugtdyr (= vedvarende stress for dem).
* Alle marsvin skal have et hus/skjulested til rådighed samt en hylde/forhøjet hvilested.
* Bur-størrelsen til 1-2 marsvin skal være mindst 100 cm * 60 cm * 50 cm (længde, bredde, højde). Dvs. også i skabsbure skal der være mindst 50 cm op til næste hylde.
* Grundarealet (6000 cm2 for 2 marsvin) skal udvides med 2000 cm2 for hvert ekstra voksne marsvin.
 
Tremmebure på 100 cm * 55 cm bure (udvendige mål) er ulovlige at holde marsvin i i Østrig - selv for et marsvin som i en periode er nødt til at gå alene pga. sygdom er dette bur for småt.
3 marsvin skal have mindst 8000 cm2 til rådighed, hvilket svarer til ca. 125 cm * 65 cm i indvendige mål. De traditionelle tremmebure på 120 cm * 60 cm (udvendige mål) må man altså max holde 2 marsvin i i Østrig.
Overskrides nogle af ovenstående påbud kan man forvente en bøde på op til 28.000 kr.
 
Og som det også betones, så bør man ikke bestræbe sig på blot at følge minimums-bestemmelserne, men i stedet hvad der er det mest optimale for marsvinene.
Hvad står der i loven (forbud)?
 
Forbudene omhandler dyremishandling. Man må ikke tilføje sine dyr smerter, lidelser, skader eller svær angst samt aflive dem uden en gyldig grund. Man er ligeledes forpligtet til at finde en ny ejer til sine dyr, hvis man ikke kan overkomme dem. Man må heller ikke avle "modedyr" blot for pengenes skyld og det er også forbudt at være så ærekær omkring sine marsvin at ikke engang en dyrlæge må få lov at røre ved dem.
 
Derudover har man i de tysktalende lande et begreb som hedder "Qualzucht". Dvs. et forbud mod at avle på dyr, hvor man kan forvente at dyrets unger får en forkortet levetid eller at deres sundhed og psykiske livskvalitet bliver indskrænket. Det er især noget man er blevet opmærksom på efterhånden som der er kommet flere og flere modedyr til.
Begrebet Qualzucht har derfor en underafdeling som man kan kalde "Defektzucht". Altså avl på dyr, hvor afkommet vil have en eller anden form for defekt = forringet livskvalitet.
Hvad angår marsvin, så er der to marsvine-racer som falder ind under Qualzucht i Østrig - altså racer som det er strafbart at importere, avle og eje. Det drejer sig om Baldwins og skinny-marsvin - altså de to nøgne marsvine-racer.
 
Udover at baldwins helt mangler knurhår (skinnier mangler nogle knurhår og de er også kortere), så påvirker den manglende pels hos begge racer termoregulationen ligesom de har en større risiko for hud-skader. Alt i alt noget som påvirker immunforsvaret (= sandsynlighed for hyppigere sygdom) og som man i Østrig ikke mener er et marsvineliv værdigt. Det er derfor strafbart at holde skinny-marsvin i Østrig.
 
Også de langhårede marsvin (som dog er tilladte) hører til en vis grad ind under Qualzucht: "Nach NOT-SCHLÄPFER (1998) ist auch die Langhaarigkeit bei Meerschweinchen bereits zu einem tierschutzrelevanten Faktor geworden. Bei einer durchschnittlichen Körperlänge der Tiere von ca. 25 cm erreicht die Länge der Deckhaare in manchen Zuchtlinien bis zu 50 cm (vgl. BARTELS und WEGNER 1998, 37), sodass diese Tiere nicht mehr artgerecht gehalten werden können, die Thermoregulation gestört ist und natürliche Verhaltensweisen (z. B. selbständige Fellpflege) beeinträchtigt werden."
 
Dertil kommer de krøl-hårede racer og rex-marsvin. Problemet er her at deres knurhår til tider også bliver krøllede/krusede. Det betyder at de ikke kan orientere sig optimalt i mørke eller hvis de bliver blinde. Desuden kan de også have krøllede øjenvipper som kan være til gene og medføre øjenskader.
Endelig nævnes lethal-faktoren - altså parringer hvor ungerne er i fare for at være misdannede og ikke være levedygtige, hvilket samtidig kan være til fare for den drægtige hun (fostrene kan dø i maven på hende). Det drejer sig om parringer af to skimmelmarsvin / dalmatinere.
Enhver erfaren opdrætter vil selvfølgelig vide at man ikke skal parre to skimler eller bruge dyr med krøllede knurhår i avlen. Derfor betragtes det som "qualzucht" (avls-dyremishandling) hvis man alligevel gør det, og det er strafbart. Problemet er at lille Linda hjemme i børneværelset ikke altid ved disse ting. Derfor hører disse racer potentielt under Qualzucht fordi man meget nemt - hvis man ikke har den rette viden - kan avle dyr, som har defekter.
 
Såvidt et uddrag af Østrigs meget omfattende Dyreværnslov.
 
 
 
Marsvin i Tyskland
 
I Tyskland er det i modsætning til Østrig og Schweiz endnu ikke et specifikt  forbud mod at holde marsvin alene eller i meget små bure. Dog er der et generelt forbud mod at holde sociale dyr alene i dyreværnsloven, hvilket naturligvis også omfatter marsvin. Lovteksten lyder:
 
"Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat,
1. muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen
2. darf die Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer Bewegung nicht so einschränken, dass ihm Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden
3. muss über die für eine angemessene Ernährung, Pflege und verhaltensgerechte Unterbringung des Tieres erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen."
Tierschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Mai 2006 (BGBl. I S. 1206, 1313), das zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes vom 9. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1934) geändert worden ist.§ 2, TschG
 
Man forpligtes således til at holde et dyr så det er i overensstemmelse med dets grundlæggende behov (for fx artsfæller).
 
TVT (Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V.) - dvs. de tyske dyrlægers særlige forening som udelukkende arbejder for dyrevelfærd - har desuden udarbejdet en række retningslinjer som tager udgangspunkt i deres definition af hvad dyrevelfærd vil sige.
TVT’s hjemmeside findes her:
http://www.tierschutz-tvt.de/
 
Links til anbefalingerne for de forskellige dyrearter er oplistet her:
http://www.tierschutz-tvt.de/merkblaetter.html
 
Scroller man ned til punkt 4, finder man en specifik vejledning for marsvin: Merkblatt für Tierhalter - Meerschweinchen
 
Ifølge de tyske dyrlæger vil dyrevelfærd blandt andet sige at:
* Marsvin skal holdes mindst to sammen (de er sociale dyr) og gerne som en gruppe. Generelt set er samlivet mest harmonisk, hvis gruppen kun består af hunner, eller flere hunner og en kastreret han. Det er muligt at holde to eller flere hanner sammen under visse omstændigheder, men det er ikke altid problemfrit.
* To marsvin skal holdes på mindst 120 cm x 60 cm. For hvert marsvin, som yderligere tilføjes gruppen, bør grundarealet udvides med 20 %. Dvs. at et bur til 3 marsvin bør være mindst 135 cm * 65 cm (indvendige mål).
* Hvert marsvin bør have en sovehule med to udgange.
* Marsvinene skal dagligt i løbegård for at udleve deres behov for bevægelse. Også i løbegården skal der være mulighed for at trække sig tilbage og finde ro.
* Som sky flugtdyr er marsvin ikke - som det ellers hyppigt antages - ideele kæledyr for børn. Marsvin stresses enormt når de indfanges og tages op af buret. Børn skal lære at omgås dyrene forsigtigt og respektere marsvinenes behov.
 
Hvad angår ernæring påpeger de tyske dyrlæger følgende:
Hø skal altid være til rådighed og skal suppleres med grønt (urter, græs, grøntsager og i små mængder også frugt). Yderligere kan man evt. give et kornfrit tørfoder (maksimalt en skefuld pr. dyr om dagen). Her bør man være opmærksom på at lucernepellets (alalfa) indeholder meget calcium, som kan føre til blæresten.
Som beskæftigelse skal grene fra frugttræer eller hassel tilbydes.
Den tilstrækkelige mængde C-vitamin sikres bedst via kosten (frisk grønt).
 
Den tyske pendant til vores "Dyrenes Beskyttelse", som i Tyskland hedder "Deutscher Tierschutzbund E.V." har også udarbejdet en række anbefalinger, som kan læses her:http://www.tierschutzakademie.de/fileadmin/mediendatenbank_free/Broschueren/Haltung_von_Meerschweinchen.pdf
 
Også er lægges der stor vægt på at marsvin er sociale flokdyr. Marsvin som holdes alene vil lide under ensomheden. Intet menneske kan trods kærlig pleje erstatte den manglende artsfælle. Marsvin skal leve mindst to sammen - og hvis man har mulighed for det - helst 3 eller flere da det reducerer risikoen for kedsomhed. Ideelt set består en gruppe af en kastreret han og to eller flere hunner.
Flere hanner kan for det meste også leve sammen, hvis de er vokset op sammen fra helt små og ikke har haft kontakt til hunner.
 
Deutscher  Tierschutzbund fraråder traditionelle tremmebure da de ikke er artskorrekte til bevægelsesaktive dyr. Til 2-3 marsvin anbefales et grundareal på mindst  150 cm * 75 cm - gerne større. Buret skal indrettes på en måde som kombinerer sikkerhed/tryghed og bevægelsesfrihed. Der vises en række billedeksempler i dokumentet.
 
Samtidig frarådes det at opdrætte marsvin, da der allerede findes masser af marsvin på internaterne som venter på nyt hjem. Det anbefales samtidig at kastrere alle han-unger inden de bliver 3 uger for at undgå ukontrolleret avl.
 
Deutscher Tierschutzbund slår lige som de tyske dyrlæger også fast, at marsvin ikke er typiske kæledyr og de nyder ikke at blive taget op og kælet med. Børn skal lære at de sagtens kan have det sjovt med marsvin, men kun når de iagttager dem på afstand - ikke når de tager dem op på armen og nusser dem.
Mht. kosten, nævnes det at marsvin er rene plantespisere, og de skal have en varieret kost så der ikke opstår mangelsygdomme. Grønt er den mest naturlige og sundeste næring for et marsvin.
 
Som basisfoder kan et marsvin pr. dag tilbydes (udover hø):
- En lille gulerod
- Et kvart æble
- Et stykke fennikel
- En stor bunke mælkebøtter/græs/ukrudt.
 
Supplerende kan tilbydes diverse grøntager/salat/krydderurter som fx broccoli, persille, kinakål, kålrabi, selleri, tomater, julesalat, tørrede brændenælder, agurk, salat, frugt osv.
Tørfoder tjener som energi- og kraftfoder. Marsvin som lever indendørs behøver ikke tørfoder. Marsvin med et stort energiforbrug (fx diegivende hunner) kan dog få et kornfrit kraftfoder som tilskud. Brød er fuldstændig uegnet til marsvin.
 
De vigtigste forudsætninger for et sundt marsvin er: meget plads, bevægelse, afvekslende og afbalanceret kost.
 
Deutscher Tierschutzbund råder til at man ikke anskaffer sig langhårede marsvin, da de ud fra en dyrevelfærdsmæssig synsvinkel må betragtes som ”Qualzucht” pga. den krævende pelspleje, som ikke er i marsvinenes interesse. Skulle man få et langhåret marsvin i hænde, er det vigtigt at klippe pels som spærrer for synet samt vådt hår omkring kønsdele. Marsvinene må ikke bades.
 
Det frarådes at holde marsvin og kaniner sammen, da arterne har forskelligt adfærdsrepertoire. I nogle tilfælde kan marsvin og kaniner dog godt holdes kombineret. Her gælder følgende:
- Der skal være mindst to dyre pr. art, dvs. mindst to marsvin og to kaniner (kaniner er også sociale dyr og bør ikke holdes alene).
- Arealet, hvor dyrene holdes, skal være mindst 10 m2.
- Der skal være flere "afdelinger", så dyrene kan trække sig tilbage for sig selv.
- Talrige tilbagetrækningsmuligheder og skjulesteder til marsvinene, men også tilstrækkelig friareal til at kaninerne kan bevæge sig.
- Marsvin skal ikke sættes ned på et område, hvor der i forvejen bor kaniner, da kaniner forsvarer deres territorium meget stærkt.
 
 
 
Marsvin i Sverige
 
Sveriges bestemmelser omkring marsvin:
 
De kan læses på Jordbruksverkets hjemmeside:
http://www.jordbruksverket.se/download/18.26424bf71212ecc74b08000892/DFS_2005-08.pdf
 
På side 18 og frem står der blandt andet at marsvin ikke må holdes alene: "1 § Gnagare, utom guldhamstrar, ska hållas i par, av samma eller motsatt kön,
eller i grupp. Detta gäller inte om det finns särskilda skäl."
 
Der står også i kap. 8: "§ 12 Marsvin ska ha sådan inredning att de kan söka skydd."
Altså marsvin skal have mulighed for at søge skjul. .... Den er der rigtig mange med paxskuffer som glemmer.
 
På side 41 er bestemmelserne for burstørrelser. DESVÆRRE er minimumskravene til burstørrelser i Sverige lige i underkanten. To marsvin kan fx nøjes med 60 x 80 cm. Og 3 marsvin skal have mindst 60 * 100 cm.
 
Monica Willnerth, hvis artikler er lagt ud på forskellige forums, skriver: "Jag och en marsvinsvän bedrev en kampanj för större burar och inredda burar. Nu har vi hamnat på sent 80tal och början av 90talet. Vi skrev remisser till Jordbruksverket för smådjurssidan i de allmänna råd och föreskrifter som var under utarbetning på den tiden. Vi var med i flera föreningar så vår text slog igenom. Det enda som utredaren inte godtog var våra krav på burstorlek då industrin ville sälja små burar."
 
 
 
Marsvin i Schweiz
 
Siden 1. september 2008 har det i Schweiz været eksplicit forbudt at holde marsvin alene. Skærpelsen af dyrevelfærdslovgivningen betød også at der blev fastsat nye mindstemål for marsvinebure. To marsvin skal have mindst 0,5 m2 til rådighed. Dvs. at bure som er mindre end 100 cm * 50 cm ikke længere må benyttes til marsvin. For hvert marsvin som tilføjes gruppen, skal arealet udvides med 0,2 m2 (og 0,1 m2 hvis marsvinet vejer under 700 g). Tre voksne marsvin skal således have et bur på mindst 120 cm * 60 cm.
 
Det er også vedtaget at alle marsvin skal have en eller flere muligheder for at trække sig tilbage i skjul (der skal være mindst lige så mange huse/skjulesteder som der er marsvin i buret), og der skal være gnavemateriale til stede i buret (fx friske grene).
I loven står også at marsvinet døgnet rundt skal have grovstruktureret foder som hø eller halm til rådighed, og at marsvin regelmæssigt skal forsynes med næringsmidler som indeholder C-vitamin.
 
Schweiz har i øvrigt også som det første land i verden integreret dyrenes værdighed i lovgivningen. Alle dyr har en egen værdighed udover de gængse bestemmelser omkring burstørrelse osv. som man også skal medtænke i den daglige pasning.
 
Af andre interessante tiltag i Schweiz kan nævnes "Kleintiere Schweiz" (smådyr-Schweiz), som har et interessefællesskab i at skabe velfærd for kæle- og avlsdyr. Der er således også en specifik hensynstagen til de dyr, som indgår i avl, som har lige så meget behov for gode forhold som dyr som ikke indgår i avl.
På Kleintiere Schweiz hjemmeside findes en liste over certificerede og kontrollerede opdrættere, som lever op til Kleintiere Schweiz anbefalinger om hvordan avlsdyr bør leve, ” "Zertifizierung von Kleintiere Schweiz für vorbildliche Meerschweinchenhaltung" (fx ingen solo-avlshanner, jf. lovgivningen - modsat hvad man ser hos mange hjemlige avlere).
http://www.kleintiere-schweiz.ch/index.cfm?Nav=913&ID=1988
 
Der afholdes også opdrætterworkshops, hvor emnerne blandt andet kan være:
 
-Hvordan holder man fertile hanner sammen
-Hvordan rådgiver jeg fremtidige købere/ejere korrekt
-Hvilke omgivelser egner sig til pensionerede avlsdyr
-Erfaringsudveksling angående drægtige hunner som føder sammen
-Avlsmodenhed hos hunner - og hvor længe kan de bruges i avl
-Den optimale måde at holde flere avlshanner sammen på
-Hvordan kan man holde flere kastrater i en mixet flok
-Forskellige gruppekonstellationer
 
I Schweiz har man også lanceret en partnerformidling for enlige marsvin, sådan at man ikke er nødsaget til at få sit sidste marsvin aflivet, når dets partner er gået bort. En række opdrættere har organiseret sig og lejer marsvin ud (som regel pensionerede avls-hunner og kastrater) - dog lejes alle marsvin kun ud én gang, hvorefter de får permanent hjem - netop for at sikre at de ikke ender som forvirrede vandrepokaler. De syv opdrættere har tilsammen hjemmesiden Lejemarsvin: http://leihmeerschweinchen.ch/
Konceptet er siden kommet til Tyskland.
 
Kilder:
http://www.kleintiere-schweiz.ch/index.cfm?Nav=902&ID=1439&js=1
http://www.meerschweinchenplattform.ch/forum/showthread.php?t=97
http://www.admin.ch/ch/d/sr/4/455.1.de.pdf
side 98, 105 og 107
http://www.kleintiere-schweiz.ch/index.cfm?Nav=901